ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
 АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН Нови Искър

Ч А С Т Н А     О Б Щ И Н С К А
С О Б С Т В Е Н О С Т
Няма намерени документи. първа страница следваща страница	 предишна страница последна страница Separator Резултати на страница
филтър     изчисти
Номер и дата на акта за ОС Номер на преписка (досие) Местонахождение на имота Описание на имота (актуваната част) Признати или учредени вещни права Разпоредителни действия с имотите (за част от имота) Имотът е включен в капитала на търговско дружество (за част от имота) Стойност на имотите по акта (лева) Основание за актуване на имота за общински